Barnehageassistentkurs med norsk og praksis

Kurset skal gi praktiske og teoretiske kunnskaper som er relevante til det å arbeide i barnehage, samt norskopplæring. Den teoretiske delen av opplæringen er basert på utvalgte emner fra Barne- og Ungdomsarbeiderfaget VK1 og VK2. Hovedmålsettingen er at deltakerne skal komme ut i relevant, ordinært lønnet arbeid innen barnehage, og at de skal forbedre sine norskkunnskaper. I tillegg skal kurset gi økt kompetanse om arbeidsmarkedet og ferdigheter i jobbsøking.

Kurset inneholder følgende emner:

 • Helsefremmende arbeid
 • Aktiviteter som fremmer god fysisk og psykisk helse
 • Hva innebærer omsorg for barn i ulike aldre
 • Hvordan forebygge mobbing og rasisme
 • Fysisk aktivitet og kostholdets betydning for barns helse
 • Trygge og sunne måltider som gir god ernæring
 • God hygiene og forebygging av smittsomme sykdommer
 • Førstehjelpskurs
 • Tegn som tyder på omsorgssvikt og bekymringsmelding
 • HMS på arbeidsplassen

Kommunikasjon og samhandling

 • Ulike former for kommunikasjon og hvordan den kan skape trygghet og tillit
 • Viktige faktorer i sosialiseringsprosessen hos barn og hvordan veilede barn
 • Gruppearbeid
 • Ulike strategier for konflikthåndtering
 • Den voksnes ansvar og samspillet mellom barn og voksen

Yrkesutøvelse

 • Profesjonell yrkesutøvelse
 • Barnearbeideren som rollemodell
 • Hva er pedagogisk arbeid
 • Hvordan påvirker oppvekstmiljøet utviklingsmulighetene for et barn
 • Barns ulike kulturelle og religiøse bakgrunn som ressurser
 • Hvordan fremme barns evne til å vurdere medienes påvirkning
 • Betydningen av lek og tilpasningen til alder, modningsnivå og funksjonsevne

Målgruppe for kurset:

Målgruppe for kurset er minoritetsspråklige arbeidssøkere som ønsker å jobbe i barnehage.


Del: