Jobb og muligheter

Kurset har som formål å kvalifisere og formidle deltakerne til ordinært arbeid, eventuelt forberede en inngang i arbeidslivet. Kurset varer i 44 uker og det er særlig fokus på individuell tilrettelegging og veiledning både i teoridelen ved kurssenteret og ute i praksis. Teoridelen varer inntil åtte uker, men det er mulig å starte arbeidspraksis før om ønskelig. Det vil i hele kursperioden være mulig med norskundervisning og veiledning ved kurssenteret i tillegg til oppfølging og veiledning ute i arbeidet. Målet med praksisperioden er at den skal lede til ordinært arbeid. For deltakere hvor det i løpet av kurset blir klart at lønnet arbeid ligger lenger unna skal det utarbeides en langsiktig plan mot arbeid eller annen varig inntektssikring.

Temaene er gruppert under 3 hovedområder:

  • Område 1: Mestringsprosesser
  • Område 2: Kompetanseheving
  • Område 3: Formidlingsbistand

Hvem passer det for?

Kursets målgruppe er arbeidssøkere bosatt i Oslo med svak tilknytning til arbeidslivet og behov for mer omfattende bistand enn det NAV selv kan tilby. Deltakerne må være vurdert å ha behov for tett individuell oppfølging og være i stand til å nyttiggjøre seg av arbeidspraksis.

Deltakerne i målgruppen kan ha behov for bistand på grunn av helsemessige utfordringer eller sosiale problemer, eller stå i fare for å komme i en passiv situasjon preget av inntektsfattigdom. Det antas at en betydelig andel av deltakerne har liten eller ingen arbeidserfaring, og at mange av deltakerne vil ha minoritetsspråklig bakgrunn og språklige eller migrasjonsspesifikke utfordringer.


Del: